موسسه حقوقی

موسسه حقوقی

وصیت:

وصیت عبارت است از انشای امریکه اثرآن معلق به فوت انشاء کننده خواهد بود؛خواه این تملیک رایگان و مستقیم مال یا دستور تصرف درآن یا فک ملک،اسقاط حق ونصب وصی جهت ادای واجبات مالی یا مانند آنها باشد لذا وصیت به دو دسته تملیکی وعهدی منقسم می شود.

وصیت کننده را موصی،کسیکه وصیت به نفع او شده را موصی له، وکسیکه باید دستورات موصی  را اجرا کند وصی نامدارد و به موضوع وصیت موصی به اطلاق می گردد.

 

شرایط وصیت:

در وصیت تملیکی،صرف انشای وصیت موجب تملک نیست بلکه قبول موصی له پس از فوت موصی لازم است اما استثنائا اگر موصی له غیرمحصورباشد مثل اینکه وصیت برای فقرا یا امورعام المنفعه شود،قبول شرط نیست.

برخلاف وصیت تملیکی در وصیت عهدی قبول شرط نیست اما وصیت تا وقتی موصی زنده است میتواند وصایت را رد کند،ولی اگر قبل از فوت موصی رد نکند دیگرحق نخواهد داشت که بعد از فوت آن را رد کند حتی اگراز وصایت بی اطلاع بوده باشد.

از شروط دیگر که برای صحت وصیت لازم است اهلیت موصی است یعنی طبق ماده ۸۳۵ قانون مدنی موصی باید نسبت به مورد وصیت جایز التصرف باشد.

 

شرایط صحت وصیت:

وصیت کننده؛ باید دارای پنج شرط باشد، که عبارتند از؛ بلوغ، عقل، اختیار، رشد و عدم خودکشی. بنابراین

وصیت کودک، صحیح نیست، گرچه اقوی صحت وصیت کودک ده ساله است در مورد کارهای نیک مثل ساختمان مسجد و پل و خیرات و مبرات.

وصیت دیوانه،مست و کسیکه او رامجبور کرده باشند وصیت کند ومحجوری که از تصرف در اموالش ممنوع است،نیزصحیح نیست.

همین طور کسی که با زخمی کردن خود یا خوردن سم یا پریدن از بلندی دست به خود کشی زده ، وصیتش صحیح نیست.

میزان وصیت:

طبق مقررات ایران که بر مبنای فقه شیعه است موصی تنها حق دارد به موجب وصیت در زمان حیات خود بدون وجود هرگونه مزاحمتی نسبت به ثلث اموال خود وصیت نماید و مازاد بر آن نیاز به اجازه ورثه دارد.

 

انواع وصیت:

وصیت در حقوق ایران میتواند به صورت رسمی،سری،عادی،یا حتی شفاهی باشد البته طبق قانون امورحسبی اصل برآن است وصیت در مواقع عادی باید کتبی باشد و فقط وصیت کتبی را وصیت گویند واستثنائا درشرایط فوق العاده وصیت شفاهی نیز داریم.

 

چند نکته در رابطه با وصیت:

اگر موصی بعد از اینکه وصیت کرد دوباره وصیتی برخلاف وصیت اول کند وصیت دوم صحیح است.

وصیت به صرف مال در امر نامشروع باطل است.

موصی باید مالک موصی باشد و وصیت به مال غیر ولوبا اجازه مالک باطل است.

موصی نمی تواند با وصیت کردن یک یا چند تن از ورثه را از ارث محکوم کند واین وصیت نافذ نیست.

 

راه ثابت شدن وصیت:

کسی که می خواهد وصیت کند، با اشاره ای که مقصودش را بفهماند،میتواند وصیت کند.

اگر نوشته ای به امضا یا مهر میت برسد، چنانچه مقصود او را بفهماند ومعلوم باشد که برای وصیت کرد ننوشته، باید مطابق آن عمل کنند.

شهادت زنان و مردان عادل ونیز قسم خوردن وشهادت کافر ذمی عادل نیز  دربرخی موارد مسموع است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره حقوقی