وکیل طلاق

تحریر ترکه

تحریر ترکه

منظور از تحریرترکه، معین نمودن میزان ترکه و دیون متوفی می باشد. (ماده۲۰۶ قانون امور حسبی)

درخواست تحریر ترکه از ورثه و یا نماینده قانونی آنها و وصی برای اداره اموال پذیرفته می شود.

 

موارد الزامی تحریر ترکه:

۱.هنگامی که بین ورثه غایب یا محجور باشد یا وراث معلوم نباشند ، دراین صورت امین یا قیم موظف است ظرف ده روز از تاریخ انتصاب درخواست تحریرترکه نماید.

۲. زمانیکه برخی از ورثه، ترکه را قبول نکنند.

۳.اگر متوفا خارجی باشد پس از تعیین مدیر ترکه که دادگاه با حضور دادستان، ترکه را تحریر می کند.

 

در غیر موارد فوق تحریر ترکه بنا به درخواست یکی از اشخاص زیر به عمل می آید:

۱.هر یک از ورثه متوفی یا نماینده قانونی آنان

۲.وصی بر اداره اموال متوفی

۳. امین غایب یا قیم محجوری که غایب یا محجور، جزء ورثه متوفی باشند.

 

*برای تحریر ترکه صورتی از ترکه برداشته می شود و این صورت باید مشتمل بر امور زیر باشد:

توصیف اموال منقول با تعیین بهای آن

تعیین اوصاف و وزن و عیار نقره و طلاجات

مبلغ و نوع نقدینه

بهاء و نوع برگ‌های بهادار

اسناد با ذکر خصوصیات آنها

نام رقبات غیر منقول

 

*درموقع تحریر ترکه صورت مجلسی برداشته می‌شود که مشتمل بر امور زیر باشد:

۱.نام و سمت متصدی تحریر ترکه.

۲-نام ومشخصات کسانیکه احضار شده وکسانیکه حاضر شده‌اند.

۳-محلی که تحریر ترکه درآنجا صورت می‌گیرد

۴.اظهارات اشخاص راجع به دارائی و بدهی و ترکه متوفی.

۵.نام و مشخصات کسی که اسناد و اموال به او داده می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره حقوقی