بروزرسانی در تاریخ ۱۴۰۰.۱.۲۹

الزام به انجام تعهد

الزام به انجام تعهد ،

تعهد درلغت به معنی به عهده گرفتن است واین مفهوم درحقوق دردومعنی عام وخاص استعمال می شود.

معنی عام تعهد عهده وتکلیف وحقوق دینی است ومعنی خاص آن رابطه حقوقی میان دوشخص است

که به واسطه آن متعهدله حق دارد متعهد رابه پرداخت مبلغی پول یا انتقال مال یا انجام یا ترک فعل و … الزام نماید.

عقود نه تنها متعاملین را به اجرای موارد مصرحه درقانون ملزم میکند میتواند تعهدات قانونی و

عرفی گوناگونی هم که از این عقود ناشی می گردد را به عهده آنها یگذارد.

 

اگر هر یک از دو طرف از اجرای تعهدات خویش استنکاف کند،

کسی که به نفع او تعهدی شده است می‌تواند الزام متعهد را به انجام تعهد ناشی از قرارداد، از دادگاه بخواهد.

بنابراین دعوای الزام به انجام تعهد،

یک عنوان کلی است که شامل هر گونه تعهد قراردادی می‌شود و طیف وسیعی از تعهدات را در بر می‌گیرد.

در این دعوا کسی که تعهدی را بر عهده گرفته، متعهد است

و دادخواست باید به طرفیت او به عنوان خوانده اقامه شود و کسانی که از این تعهدات نفع و سود می‌برند،

متعهدله نامیده می‌شوند که به عنوان خواهان باید دادخواست را تقدیم کنند.

 

در ضمن باید بدانیم که در دعوای الزام به ایفای تعهد،

اگر تعهد مرتبط با املاک باشد، در دادگاه محل وقوع ملک رسیدگی می‌شود.

پس از قطعیت رای اجراییه صادر و به محکوم علیه ابلاغ می‌شود تا نسبت به اجرای حکم، اقدام کند.

 

اگر متعهد به تعهد خود عمل نکند، اقتضای لزوم قراردادها این است که کسی که تعهد به نفع او شده است،

بتواند متعهد را به اجرای تعهد وادار کند.

مبنای تعهدات ممکن است قرارداد یا قانون یاعرف باشد.

 

*دعوای الزام به انجام تعهد بسته به موضوع آن ممکن است مالی

یا غیرمالی غیرمالی و الزام به پرداخت و جه نقدمالی است.

 

برای طرح دعوا یا الزام به انجام تعهد باید مدارکیکه دال بر ایجاد منشاء

تعهدباشد وعدم انجام تعهد توسط متعهد وجود داشته باشد که یا به صورت اقرار متعهد به

عدم انجام تکلیف مربوطه احراز میگردد یا توسط ادله دیگر که درصورت اثبات این موضوع حکم به الزام وی صادرخواهدشد.  

 

الزام به انجام تعهد

شرایط مطالبه خسارت عدم الزام به انجام تعهد:

 

۱-اجبار متعهد به انجام تعهد است

۲-انجام تعهد به خرج متعهد

۳-فسخ قرارداد

 

جبران خسارات:

تعهد به جبران

خسارت چه بر اساس تصریح در قرارداد، چه بر اساس آنچه عرف رایج مقرر می‌داند

و چه در مواردی که قانون الزام کند، قابل مطالبه است؛ مشروط به اینکه

طرف تعهد قراردادی، تعهدی را مبنی بر انجام یا عدم انجام کاری بر عهده گرفته باشد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره حقوقی