ژوئن 28, 2014

الزام به انجام تعهد

بروزرسانی در تاریخ 1400.1.29 الزام به انجام تعهد الزام به انجام تعهد ، تعهد درلغت به معنی به عهده گرفتن است واین مفهوم درحقوق دردومعنی عام وخاص […]
مشاوره حقوقی