اکتبر 25, 2014

سرقفلی چیست؟

سرقفلی چیست؟ سرقفلی به معنای گشودن قفل است که مستاجر با پرداختن حقی ،قفل مغازه را باز می کندیعنی حقی است که کاسب پیدا می کند […]
مشاوره حقوقی