بهمن ۲۵, ۱۳۹۶

صدور چک بلامحل و جهات کیفری آن

صدور چک بلامحل در قانون جرم به حساب می آید و اگر چک به هنگام وصول قابل پرداخت باشد یا مواجه با کسری مبلغ شود یا […]
بهمن ۸, ۱۳۹۶

تعریف چک و خصوصیات آن

تعریف چک بر طبق ماده ۳۱۰ قانون تجارت: « چک نوشته ای است که به وسیله  آن صادرکننده وجوهی را که در دست محال علیه دارد […]
مشاوره حقوقی