اکتبر 18, 2014

تصرفات شریک در مال مشاع

تصرفات شریک در مال مشاع قبل از ورود به بحث ابتدا شرکت و اشاعه را در قانون مدنی ایران بیان می نماییم. ماده 571 قانون مدني […]
مشاوره حقوقی