جولای 2, 2014

استرداد جهیزیه

بروزرسانی در تاریخ 1400.07.04 استردادجهیزیه  جهزیه اموالی است که زوجه بنا بر رسم موجود آنها را خریداری نموده و با خود به خانه شوهر می برد. […]
مشاوره حقوقی