آوریل 11, 2018

حکم شرعی و قانونی ازدواج مسلمان با غیر مسلمان چیست؟

حکم شرعی و قانونی ازدواج مسلمان با غیر مسلمان  قانون مدنی به تبعیت از احكام شرعی در‌ این‌ مورد ملاحظاتی را مقرر كرده است كه شرح […]
مشاوره حقوقی