تیر ۸, ۱۳۹۳

خیانت در امانت

خیانت درامانت خیانت درامانت عبارت است از استعمال،تصاحب،تلف یا مفقود نمودن توأم باسوء نیت مالی که ازطرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و […]
مشاوره حقوقی