ژوئن 29, 2014

جعل کردن

بروزرسانی در تاریخ 1400.03.02 جعل کردن جعل کردن عبارت است از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی ، خراشیدن […]
مشاوره حقوقی