تیر ۸, ۱۳۹۳

جعل

جعل جعل عبارت است از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی ، خراشیدن ، یا تراشیدن یا قلم خوردگی […]
مشاوره حقوقی