تیر ۱۱, ۱۳۹۳
نصب قیم در چتر عدالت ایرانیان

نصب قیم

نصب قیم قیم شخصی است که از طرف مقامات صالح قضایی در موارد فقدان ولی خاص(اعم از ولی قهری [پدر و جد پدری] یا وصی منصوب […]
مشاوره حقوقی