جولای 2, 2014

نصب قیم

بروزرسانی در تاریخ 1400.07.11 نصب قیم قیم شخصی است که از طرف مقامات صالح قضایی در موارد فقدان ولی خاص (اعم از ولی قهری [پدر و […]
مشاوره حقوقی