تیر ۱۱, ۱۳۹۳
مهریه

مهریه

مهریه: مهریه مالی است که زن بر اثر ازدواج مالک آن می گردد وزوجه ملزم به دادن آن به زوجه است.   انواع مهریه: مهرالمسمی : […]
مشاوره حقوقی