ایا تا کنون درباره سرقفلی چیزی شنیده اید ؟

سرقفلی از لحاظ لغت به معنای حقی که مالک به محل پیدا می کند ، به جهت تقدم اجاره ، شهرت و جمع اوری مشتری و رونق کسبی که در اثر عملکرد مستاجر محل بوجود می اید .

در واقعه وجه یا پولی که مستاجر برای مالکیت منافع یک مکان تجاری به مالک پرداخت میکند ولی

مالکیت عین و ملک متلق به موجر و مالک باقی میماند گفته میشود .

عموما مبلغ سرقفلی از طرف مستاجر به مالک پرداخت میشود که در پایان مدت قرارداد اجاره به مستاجر برگردانده میشود طبق ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر و یا از مستاجر دوم به اول پرداخت میشود .

قوانین مربوط به سرقفلی

ماده 2 موارد زیر مشمول این قانون نمیشوند .

. تصرف ناشی از معاملات با حق استرداد یا معاملات رهنی

. خانه های سازمانی و سایر محل های مسکونی که از طرف وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت یا اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی به مناسبت شغل در اختیار و استفاده کارکنان انها قرار می گیرد .این موارد تابع قوانین خاص یا طبق قرارداد فی مابین است .

. محل کار پزشکان که تابع قرارداد فی مابین بوده و در صورت نبودن قرارداد تابع قانون مدنی است .

تبصره 1 (الحاقی 24/11/1372) وصول هر نوع وجهی تحت عنوان این موضوع در مطب های استیجاری و واگذاری مجل مطب به غیر در صورتی که در متن قرارداد بین موجر و مستاجر ذکر نشده باشد ممنوع است .

تبصره 2 (الحاقی 24/11/1372) استفاده از محل های مسکونی در محل هایی که در قرارداد موجر و مستاجر عنوان استفاده از مطب قید نشده بدون رضایت مالک ممنوع است .

 

قرارداد

اجاره

ژوئن 28, 2014

سرقفلی

بروزرسانی در تاریخ 1399.11.12 سرقفلی سرقفلی، تعریف: حقی است که تاجر در نتیجه جلب مشتری وشهرت و فعالیت خود درتجارتخانه حاصل نموده است. منشاء این حق عرف […]
مشاوره حقوقی