تیر ۷, ۱۳۹۳

تخلیه

تخلیه هرگاه مکانی تحت هرشرایطی اجاره داده شود مستاجر متعهد است که عین مستاجره را درموعد مقررتحویل دهد،حال چنانچه در زمان مقرر مستاجر از تحویل عین […]
مشاوره حقوقی