تیر ۲۴, ۱۳۹۹
کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری چیست؟   کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها برای جلوگیری از تخلفات ساخت و ساز در شهر ها ایجاد شد. در هر […]
تیر ۷, ۱۳۹۳

تخلیه

تخلیه هرگاه مکانی تحت هرشرایطی اجاره داده شود مستاجر متعهد است که عین مستاجره را درموعد مقررتحویل دهد،حال چنانچه در زمان مقرر مستاجر از تحویل عین […]
مشاوره حقوقی