زمانی که ما بین دو طرف قراردادی تنظیم میشود ، در ان مواردی هستند که باید طرفین به انجام این موارد متحد باشند .

اگر هر یک از طرفین قرارداد در مدت معلوم شده به تعهدات خود عمل نکنند ،

طرف دیگر میتواند از دادگاه الزام او به ایفای انجام تعهد را بخواهد .

الزام به انجام تعهد یک عنوان کلی داشته که برای هر گونه قراردادی که تعهداتی نسبت به طرفین تنظیم شده است را در بر می گیرد .

تعهد به معنای برعهده گرفتن مواردی است که شخص در قرارداد خود تنظیم کرده و ملزم به اجرای ان میباشد .

تعهدات میتوانند موجبب قانون یا قرارداد باشد که به زمانی که در قرارداد تنظیم میشود قرارداد کاری هم گفته میشود .

 

تعهد یک رکن اساسی در انعقاد قرارداد بوده و یک قرارداد بدون شرح تعهدات بدون معنا میباشد .

در یک قرارداد کاملا روشن ذکر خواهد شد که تعهدات طرفین نسبت به یکدیگر چیست و چرا مواردی را موظف به انجام ان هستند .

 

بهتر است قبل از ارائه درخواست به دادخواست الزام به انجام تعهد ، اظهارنامه ای را برای شخص

ارسال کنید . این اظهارنامه به شخص تاکید می کند که تعهداتی در قبال ما داشته و انجام نشده است و مهلتی برای انجام این تعهدات به فرد خواهید داد .

در صورت انجام نشدن تعهدات بعد از مهلت تعیین شده به ارائه دادخواست خود به دادگاه اقدام کنید .

قرارداد

الزام به تنظیم سند

 

مهر ۱۸, ۱۳۹۹

اظهارنامه مالیاتی چیست؟ راهنمای پر کردن اظهارنامه مالیاتی

راهنمای جامع پر کردن اظهارنامه مالیاتی   اظهارنامه مالیاتی راه گشای دولت برای دریافت مالیات هایی باشد که برای بهبود زیر ساخت هی کشور، هزینه می […]
تیر ۷, ۱۳۹۳

الزام به انجام تعهد

بروزرسانی در تاریخ ۱۴۰۰.۱.۲۹ الزام به انجام تعهد الزام به انجام تعهد ، تعهد درلغت به معنی به عهده گرفتن است واین مفهوم درحقوق دردومعنی عام وخاص […]
مشاوره حقوقی