تیر ۷, ۱۳۹۳

الزام به انجام تعهد

الزام به انجام تعهد تعهد درلغت به معنی به عهده گرفتن است واین مفهوم درحقوق دردومعنی عام وخاص استعمال می شود. معنی عام تعهد عهده وتکلیف وحقوق […]
مشاوره حقوقی