زمانی که ما بین دو طرف قراردادی تنظیم میشود ، در ان مواردی هستند که باید طرفین به انجام این موارد متحد باشند .

اگر هر یک از طرفین قرارداد در مدت معلوم شده به تعهدات خود عمل نکنند ،

طرف دیگر میتواند از دادگاه الزام او به ایفای انجام تعهد را بخواهد .

الزام به انجام تعهد یک عنوان کلی داشته که برای هر گونه قراردادی که تعهداتی نسبت به طرفین تنظیم شده است را در بر می گیرد .

تعهد به معنای برعهده گرفتن مواردی است که شخص در قرارداد خود تنظیم کرده و ملزم به اجرای ان میباشد .

تعهدات میتوانند موجبب قانون یا قرارداد باشد که به زمانی که در قرارداد تنظیم میشود قرارداد کاری هم گفته میشود .

 

تعهد یک رکن اساسی در انعقاد قرارداد بوده و یک قرارداد بدون شرح تعهدات بدون معنا میباشد .

در یک قرارداد کاملا روشن ذکر خواهد شد که تعهدات طرفین نسبت به یکدیگر چیست و چرا مواردی را موظف به انجام ان هستند .

 

بهتر است قبل از ارائه درخواست به دادخواست الزام به انجام تعهد ، اظهارنامه ای را برای شخص

ارسال کنید . این اظهارنامه به شخص تاکید می کند که تعهداتی در قبال ما داشته و انجام نشده است و مهلتی برای انجام این تعهدات به فرد خواهید داد .

در صورت انجام نشدن تعهدات بعد از مهلت تعیین شده به ارائه دادخواست خود به دادگاه اقدام کنید .

قرارداد

الزام به تنظیم سند

 

اکتبر 9, 2020

اظهارنامه مالیاتی چیست؟ راهنمای پر کردن اظهارنامه مالیاتی

بروز رسانی 1403/04/31 راهنمای جامع پر کردن اظهارنامه مالیاتی اظهارنامه مالیاتی راه گشای دولت برای دریافت مالیات هایی باشد که برای بهبود زیر ساخت هی کشور، […]
ژوئن 28, 2014

الزام به انجام تعهد

بروزرسانی در تاریخ 1400.1.29 الزام به انجام تعهد الزام به انجام تعهد ، تعهد درلغت به معنی به عهده گرفتن است واین مفهوم درحقوق دردومعنی عام وخاص […]
مشاوره حقوقی