تیر ۷, ۱۳۹۳

اجاره

اجاره اجاره عقدی است که بر اساس آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره میشود . اجاره دهنده راموجر واجاره کننده را مستاجر ومورد اجاره راعین مستاجره گویند. […]
مشاوره حقوقی