در صلاحیت دادگاه شناخته است و همچنین طبق نظریه شماره 135/7-8/2/66 درخواست تقسیم و مشاوره در دعاوی ثبتی افراز به طرفیت تمام مالكین مشاع اقامه می شودمشاوره…

مشاوره حقوقی