در صلاحیت دادگاه شناخته است و همچنین طبق نظریه شماره ۱۳۵/۷-۸/۲/۶۶ درخواست تقسیم و مشاوره در دعاوی ثبتی افراز به طرفیت تمام مالکین مشاع اقامه می شودمشاوره…

مشاوره حقوقی