انحصار وراثت

انحصار وراثت درحقوق عبارت است از معلوم نمودن تعداد وراث متوفی توسط مراجع ذی صلاح که امروزه می بایست در اولین قدم با مراجعه به شورای حل اختلاف محل اقامت متوفی نسبت به دریافت حکم انحصار وراثت اقدام نمود. 

مبحث اول:

تعریف گواهی حصروراثت:

قانونگذار درقانون تصدیق انحصار وراثت مصوب مهر ماه  ۱۳۰۹ و نیز در قانون امور حسبی تعریفی ازگواهی انحصار وراثت نکرده است .

مقصود از گواهی انحصار وراثت عبارت است از؛صدور تصدیقی بر محصوربودن وراث متوفی به عدد و اشخاص معین و تعیین سهم هریک از ورثه از ماترک به جای مانده از متوفی به طور مشترک برای وراث است، در رسیدگی به درخواست گواهی مزبور در مقررات موضوعه کشور دو قانون حاکم است،اول؛قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب  ۱۳۰۹ و دوم؛ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹

 

 الف:مرجع صلاحیتدارجهت صدورگواهی انحصاروراثت

مرجع صالح برای قبول درخواست گواهی انحصار وراثت وراث متوفی ،شوراهای حل اختلاف آخرین محل اقامت متوفی میباشد.

 

ب:اشخاص ذینفع جهت صدور گواهی انحصاروراثت

هرکسی که در اموال وماترک به جای مانده از متوفی ذینفع باشد میتواند ازشورای حل اختلاف درخواست انحصار وراثت کند مانند:ورثه،طلبکار و یا موصی له یعنی کسیکه مورث به نفع او وصیت تملیکی نموده است و یا وصی یعنی کسیکه اجرای وصایای موصی رابرعهده گرفته است،همچنین کسی که غیرمستقیم از اثبات وراثت شخص دیگرمنتفع می گردد،حق درخواست گواهی انحصار وراثت متوفی را دارد،مانندشخصی که سهم الارث بعضی از ورثه به اوانتقال یافته است.

 

مدارک لازم برای تقاضای انحصار وراثت :

 

۱- شناسنامه وگواهی فوت متوفی :

پس ازفوت متوفی مراتب توسط اداره ثبت احوال ثبت گردیده وشناسنامه فوت شده باطل و گواهی فوت صادر می گردد. ارایه اصل گواهی فوت وکپی برابر اصل شده آن به ضمیمه دادخواست الزامی است .

 

۲- استشهادیه محضری :

اسامی کلیه وراث می بایست در فرم مخصوصی که توسط شورا در اختیار متقاضیان قرارمی گیرد نوشته و توسط ۲ نفر از اشخاصی که وراث و متوفی را می شناسند در یکیا زدفاتراسناد رسمی امضاء شده وامضاء ایشان نیز توسط دفاتراسناد رسمی گواهی شود .

۳-رسید گواهی مالیاتی (مالیات برارث )

وراث باید پس ازفوت متوفی لیست کلیه اموال وداراییهای منقول و غیرمنقول متوفی را به اداره دارایی حوزه محل سکونت متوفی ارایه نمایند و رسید آن را دریافت داشته و بهمراه تقاضای گواهی انحصار وراثت به شورا تقدیم نمایند .

درمورد وراث روستاییان در صورتیکه بهای ترکه بیش از ده میلیون ریال باشد آگهی برای یکبار ودر یک روز در معابر واماکن عمومی روستای محل اقامت متوفی نصب خواهد شد و نیازی به نشرآگهی در جراید نیست.

۴-کپی برابراصل شده شناسنامه وراث:

متقاضی انحصار وراثت میبایست علاوه برشناسنامه خود کپی برابر اصل شده شناسنامه سایر وراث را نیز تهیه و به شورا تقدیم نماید ارایه اصل شناسنامه ها جهت ملاحظه توسط شورا الزامی ست .

۵-دادخواست پس از تهیه مدارک فوق الذکر متقاضی باید دادخواستی به خواسته صدور گواهی انحصار وراثت تنظیم وهمراه مدارک یاد شده به شورا ارایه نماید .

 

تشریفات دادرسی پس از تقدیم دادخواست :

شورا پس از ملاحظه اسناد ومدارک مربوطه با هزینه متقاضی درخواست وی را یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار محل آگهی می نماید . پس از گذشت یک ماه از تاریخ نشر آگهی در صورتی که کسی به آن اعتراض ننماید . بدون تشکیل جلسه رسیدگی و دعوت از وراث گواهی انحصار وراثت که بیانگر مشخصات و تعداد وراث و نسبت آنها بامتوفی وسهم ایشان از ماترک است صادر مینماید . درصورتیکه پس از نشرآگهی کسی به مفاد دادخواست معترض باشد واعتراض خویش را تقدیم شورا نماید شورا جلسه ای را جهت رسیدگی تعیین نموده وبه متقاضی ومعترض ابلاغ می نماید پس از رسیدگی حکم مقتضی صادر مینماید که قابل تجدیدنظر دردادگاه خواهدبود.

 

 

1 دیدگاه

  1. amir گفت:

    سلام در صورت امکان لطفا هزینه درخواست انحصار وراثت تا پایان موفقیت پرونده توسط وکیل چقدر میباشد ؟

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره حقوقی